00982136303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

نیترات

نیترات یک ماده شیمیایی به فرمول NO3- است. نیترات اکسیده ترین شکل نیتروژن است که در سیستم های طبیعی یافت می شود.نیتروژن یک یون با بار منفی است که با یون های بار مثبت ترکیب می شود و بصورت نمک های نیترات پتاسیم یا نیترات سدیم در می آید. نیترات یکی از محلول ترین آنیون هایی است که شناخته شده است، نیترات بصورت نیترات سدیم و نیترات پتاسیم به عنوان کود شیمیایی در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

وجود نیتروژن در خاک سبب بوجود آمدن نیترات می شود، هنگامی که باران می بارد نیترات همراه آب باران، آب شدن برف و یخ ها وارد سفره های زیر زمینی، آب چاه و یا قنات می شود و چون بخش عظیمی از آب آشامیدنی ها از سفره های زیر زمینی تامین می شود بنابراین آب شرب حاوی نیترات می باشد.

مشاهده بیشتر