00982136303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

H2SO4

ظاهر

مایع

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

۷۶۶۴-۹۳-۹

شماره استاندارد بین المللی

SOI500

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

4.00866

HR

3

فشار بخار

1461

چگالی نسبی

1.834

حالت در دمای 25 °C

L

جرم مولی (گرم در مول)

98/078

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

1.84 g cm−3 liquid

دمای ذوب (°C)

10

دمای جوش (°C)

290

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی