تنوع انبار Warehouse diversity

نام
طبقه بندی ظاهر درجه استاندارد ابعاد بسته بندی ( میلیمتر ) وزن ( کیلوگرم )
اسید کرومیک
اسید پودر بشکه 50 کیلوگرمی
اسید کرومیک
اسید پودر صنعتی بشکه 25 کیلوگرمی
اسید کرومیک
طبقه بندی
اسید
ظاهر
پودر
درجه استاندارد
ابعاد بسته بندی ( میلیمتر )
بشکه 50 کیلوگرمی
وزن ( کیلوگرم )
اسید کرومیک
طبقه بندی
اسید
ظاهر
پودر
درجه استاندارد
صنعتی
ابعاد بسته بندی ( میلیمتر )
بشکه 25 کیلوگرمی
وزن ( کیلوگرم )